protokoll styremøte oktober

Fortuna Rideklubb Protokoll
Protokoll
Styremøte Teams, onsdag 19.okt.
Referent: Benedicte
Oppmøte: Marianne, Roy, Randi, Heidi, Ylva, Benedicte. Anette (daglig leder deltar på
deler av møtet)
65/1022 Godkjenning av saksliste og protokoll fra forrige møte:
Godkjent.
66/1022 Rentokil og Gjennomgang av rapport.
Det er pr.nå ikke funnet skadedyr på området og klubben ønsker derfor færre
oppfølgingsbesøk, men avslutter ikke avtalen med Rentokil da dette er et godt forebyggende
tiltak. Randi sjekker alternativene.
67/1022 Skolehester Daglig leder orienterer om Knotten og Blossi.
Blossi og knotten har en alder som gjør at det kan være behov for å bytte de ut på sikt. Blossi
har den siste tiden vært uren og det besluttes å ta en vetsjekk for å kartlegge videre.
Klubben har i dag en grei økonomi, men ingen rom for å kjøpe inn nye skolehester slik
situasjonen er i dag, men vurderer saken videre utifra resultat av vetsjekk. Styret utarbeider
en langsiktig plan for rideskolen mtp hester, antall elever og oppsatte timer, dette gjøres i
samarbeid med daglig leder Anette.
68/1022 Pris på tomboksleie.
Klubben går i tap på sommertid når oppstallører benytter tomboksleie og setter hestene på
beite. Klubben har kostnader for ansatte hele året og ønsker derfor å øke tomboksleien til
kr: 5000 fra 1.1.23 denne summen tilsvarer en stalleie uten høy og flis, denne summen vil
være mer riktig i forhold til klubbens løpende kostnader til lønn og drift.
Vedtatt: økning av tomboksleie til kr: 5000 gjeldende fra 1.1.23.
69/1022 Vann og avløp.
Klubben skal regne ut antall liter vann som brukes og hvor mye av dette som går i avløp og
hvor mye som går i bakken. Heidi har laget en oversikt som sendes kommunen.
Fortuna Rideklubb Protokoll
70/1022 Informasjonsmøte i kommunen.
Kommunen holder møte om kommunale tilskuddsordninger og frister for 2023. Heidi møter
opp som representant fra styret/klubben.
71/1022 Søknad om pengestøtte Sparebanken 1.
Heidi og Ylva sjekker ut hva vi kan søke på.
72/1022 Status Økonomi -status frem til 1.1.23
Styret gjorde tidlig noen grep for å bedre klubbens økonomi, disse grepene begynner vi nå å
se virkningen av. Klubben går i dag rundt og vi har satt av midler til sparing.
Styret jobber nå med å sette opp en prioriteringsliste og plan for 2023 - skolehester,
brannvarsling og vedlikehold.
73/1022 Status Rideskole
Rideskolen har i dag 62elever, styret ønsker at dagens elevantall er max og at det opprettes
venteliste dersom flere melder interesse for rideskole.
74/1022 Søknad stallplass og gjennomgang av boksplasser.
Stallen er i dag full med 6 rideskolebokser og 19 privathester.
75/1022 Status ansatte
Ansattgruppa planlegger medarbeidersamtaler og et møte for videre palanlegging med de
ansatte.
76/1022 Innkommet post
Informasjon og veiledning om politiattest. Alle ansatte som jobber med barn, må levere
politiattest.
Eventuelt:
Brannvarsling:
Randi har dialog ang utbedring av brannvarslingen på området.
Møte kommunen:
Møte ang tilskudd/søknader. Heidi møter for klubben

30.12.2022 19:56
lagt til handlevogn