protokoll styremøte desember

Styremøte 14.12.2022
Protokoll
Styremøte Fortuna Rideklubb
14.12.2022
Kl 19:00
Teams
Oppmøte: Randi, Roy, Heidi, Ylva og Benedicte
Ikke til stede: Marianne Olsen
Referent: Benedicte
86/22
Godkjenning Protokoll:
Godkjent med rettelse, det ønskes lagt inn i protokoll at styret ikke øker leien,
men regulerer i fbm indeks.
88/22
Prioriteringsliste Vedlikehold og prosjekter:
Styre skal sette sammen en prioriteringsliste for vedlikehold og nye prosjekter
slik at vi kan ha en effektiv drift innenfor de økonomiske rammene klubben har
saken er utsatt fra sist møte.
Foreløpig liste:
- Brannanlegget (påbegynt).
- Varmtvannsbereder. (Randi følger opp)
- Varmeovn til kontor.
- Utebane (toppdekket). Roy og Ylva har hentet inn priser.
- Vintervann til hestene (strøm til termobar), krever graving og legging av
strøm.
Styret jobber kontinuerlig med listen.
89/22
Status Økonomi
Klubben venter på stipend og momskomp. Økonomi går rundt. Rideskolen
faktureres for neste semester i januar/februar.
Styremøte 14.12.2022
Styret begynner arbeidet med budsjett frem mot årsmøtet.
90/22
Status Rideskole
Rideskolen driver planlegging av neste semester. Rideskolen er full, og klubben
har venteliste.
Alle hester fungerer i dag bra.
Daglig leder legger en plan for videre drift av rideskolen.
91/22
Søknad stallplass og gjennomgang av boksplasser.
Vi har en ledig plass fra nyttår.
Vi har en søker på venteliste. Det er også flere interesserte.
Linn Mangen får tilbud om plass. Som er ledig fra februar.
Det understrekes fra styret at alle søknader på stallplass skal sendes skriftlig til
styret for behandling for å være gyldig. Dette gjelder også bytte av boksplass for
oppstallører.
Vedtatt.
92/22
Status ansatte
Det er fra nyttår 3 faste ansatte på stallen. Anette, Helene og Tonje.
Sandra og Vibeke er tilkallingsvikarer.
Det utarbeides forbedrede stillingsinstrukser for de ansatte. Roy har ansvar.
93/22
Fordeling av oppgaver ifbm årsmøtet/årsmelding
Styremøte 14.12.2022
- Heidi har startet på årsmelding.
- Budsjett - Roy
- Handlingsplan – Randi og Ylva ser på den.
Det er ønske om infoskriv til oppstallører med info om året som har vært og
videre driftsplan for klubben. Det skrives nyttårsbrev på e-post til oppstallører,
Benedicte har ansvar.
94/1222
Innkommet post
Styret sjekker opp rutiner for politiattest for ansatte, Roy og Daglig leder sjekker
opp dette.
Styret er orientert om innkommende post.
Eventuelt:
Regulering av leie:
- Stalleien og prisene for ridekurs i rideskolen indeksreguleres fra nyttår,
de nye prisene er:
Oppstalling grunnpris: 6700,- (+4,6%) pr.mnd
Oppstalling fullpensjon: 9415,- (+4,6%) pr.mnd
Oppstalling fullpensjon (eget høy): 8370,- (+4,6%) pr.mnd
• Tilleggstjenestene reguleres ikke.
Ordinær ridetime:290,- pr.time
Ridetime satsning: 310,- pr.time
Knøttekurs: 195,- pr.time
Miljøsak:
- Ved miljøsaker i stallen ønsker styret skriftlige henvendelser.
Styremøter:
- Styret informerer på stallsiden (facebook) før styremøter slik at
medlemmene kan melde inn saker i forkant av møter.
Styremøte 14.12.2022
Stallregler:
- Reviderte stallregler (stallvettregler) legges ut, ansvar Benedicte.
Innsett:
- Regler for innslipp reguleres fra nyttår. Det tilbys innslipp til lunsj eller
mellom kl:14.00-15.00, disse tidene er endelige og kan ikke fravikes.
Dette er inkludert i dagens pris. Beskjed ang innslipp skal gis daglig leder
innen 9.00 dagen for innslipp.
Helgeforing:
Regulere tid på dag/kveld i forbindelse med godtgjøring.
- Det er økt mengde arbeid på kveldstid i forbindelse med foring. Det
foreslås at kveldsforing godtgjøres med kr: 200,- pr.foring og dag/lunsj
godtgjøres med kr 850,- pr.foring. Det er fra nyttår oppgavebasert og
ikke timebasert arbeid, oppstallør som har foring er derfor ikke
tidsmessig låst ved foring/arbeid i helger annet enn tidene som er satt
for morgen, utslipp og lunsj.
Dato for neste styremøte: 25 januar, 19.00 (sted avtales senere

30.12.2022 19:56
lagt til handlevogn