protokoll styremøte november

Styremøte 22.11.2022
protokoll Fortuna Rideklubb
22.11.2022
Kl 19:00
Flateby/Teams
Oppmøte: Marianne, Heidi, Randi, Roy og Benedicte.
Ikke møtt: Ylva
Referent: Benedicte
77/1122
Godkjenning av saksliste og protokoll fra forrige møte.
Godkjent.
78/1122
Lysarmatur:
Det må byttes ut lysarmatur i stallen grunnet overgang fra lysrør til LED,
Helene har hentet inn tilbud. Det besluttes at dette settes på prioriteringsliste
for klubben.
79/1122
Helgeforinger:
Det er noen utfordringer knyttet til ordningen rundt helgeforinger og hvordan
disse skal avlønnes eller ikke avlønnes og evt heller løses som dugnad med
fratrekk i stalleie for enkelte av oppstallørene.
Styret beslutter å endre på modellen for avlønning/kompensasjon for
helgejobbing fra timebetaling til oppgavebasert avlønning.
80/1122
Prioriteringsliste Vedlikehold og prosjekter:
Styremøte 22.11.2022
Styre skal sette sammen en prioriteringsliste for vedlikehold og nye prosjekter
slik at vi kan ha en effektiv drift innenfor de økonomiske rammene klubben har.
Utsettes til neste møte.
81/1122
Prisøkning fra leverandører:
Våre leverandører har varslet en økning i prisene sine fra 1.1.23 etter KPI som
kommer ca 31/12-22. Styret må se på økonomien og eventuelt gjøre tiltak for å
møte de økte utgiftene.
Klubben må vurdere å øke leien i takt med kostnadene.
82/1122
Status Økonomi:
- Grunneier øker leien fra nyttår.
83/1122
Status Rideskole:
-Dropin voksentimer på dagtid utgår fra nyttår mtp lønnsomheten. Styret ønsker
å prioritere faste og fulle kurs for å drive mer lønnsomt. Rideskolen må holde
seg innenfor avsatt halltid, som er 15.30-18.30 mandag til torsdag fra nyttår.
-Alle skolehester fungerer nå godt og går fult i rideskolen. Ny sjekk er tatt av
Blossi og tannbehandling tas i april/mai.
-Rideskolen er full, og vi har venteliste.
84/1122
Søknad stallplass og gjennomgang av boksplasser:
Klubben får en ledig plass fra nyttår, plassen utlyses og styret vil vurdere
søkere og prioritere bredde i klubben når ny oppstallør velges.
85/1122
Status ansatte:
Styremøte 22.11.2022
Det er mye sykdom om dagen og daglig leder strever med å dekke opp vakter for
både stalle og rideskolen. Flere rideskoletimer avlyses.
86/1122
Innkommet post:
Styret er informert om innkommende post.
Eventuelt:
Neste styremøte: onsdag 14 desember kl 19.0

30.12.2022 20:03
lagt til handlevogn